Η CITYSCAPE Α.Ε. προσφέρει την ιστοσελίδα της www.cityscape.gr ως ηλεκτρονική πλατφόρμα για την παρουσίαση και επικοινωνία των υπηρεσιών, των δραστηριοτήτων και των γενικών πληροφοριών της εταιρείας σύμφωνα με την τοπική και παγκόσμια αγορά ακινήτων.

Χρήστες και επισκέπτες του www.cityscape.gr  υποχρεούνται να διαβάζουν τους όρους χρήσης πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας, προκειμένου να προστατευθούν και να αποτρέψουν την παράνομη χρήση της ιστοσελίδας. Η πρόσβαση και η χρήση του ιστοσελίδας πρέπει να θεωρηθεί ως η άνευ όρων αποδοχή αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης, όπως περιγράφεται παρακάτω:

  1. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες.
  2. Οι χρήστες εισάγουν ηλεκτρονικά και χρησιμοποιούν αυτή την ιστοσελίδα εθελοντικά, με δική τους πρωτοβουλία και αυτοαξιολόγηση των κινδύνων και ευθύνη.
  3. Οι χρήστες βεβαιώνουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και χωρίς επιφυλάξεις έχουν αποδεχθεί όλους τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας και ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του ελληνικού και του διεθνούς δικαίου ειδικά με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, οι χρήστες δηλώνουν ότι αποφεύγουν και θα απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη και εσφαλμένη χρήση της ιστοσελίδας. Όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σε συνάρτηση με την επαγγελματική του ιδιότητα ή τη θέση εργασίας του σε συγκεκριμένο οργανισμό ή άλλη οντότητα, αναγνωρίζει ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του εν λόγω φορέα και ότι είναι εξουσιοδοτημένος να αποδεχθεί αυτούς τους όρους στο όνομα αυτής της οντότητας. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση οποιουδήποτε άλλου μέρους εντός αυτού του οργανισμού σχετικά με αυτούς τους όρους και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των άλλων με αυτούς τους όρους.
  4. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη δική τους πρόσβαση στην ιστοσελίδα και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό τους εξοπλισμό που διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία για την πρόσβαση στον ιστοσελίδα. Η CITYSCAPE SA δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά σε εξοπλισμό χρήστη, λογισμικό, αρχεία ή οτιδήποτε άλλο προκαλείται από κακόβουλες και επιζήμιες ενέργειες όπως σκουλήκια, κακόβουλοι πράκτορες, ιοί, δούρειοι ίπποι κλπ. και δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα ή διακομιστές μέσω των οποίων διατίθενται στους χρήστες, παρέχεται χωρίς επιβλαβή στοιχεία.
  5. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα ισχύουν ως έχουν χωρίς άμεση ή έμμεση διασφάλιση ή εγγύηση και ότι τόσο η ιστοσελίδα όσο και οι πληροφορίες που περιέχονται χρησιμοποιούνται με την ευθύνη του χρήστη και ο χρήστης αποδέχεται πλήρως αυτό. Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν αποτελεί οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή και η CITYSCAPE SA δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο η ιστοσελίδα ή / και οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τους χρήστες. Η CITYSCAPE SA δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες που υφίστανται οι χρήστες από τη χρήση της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν με οποιονδήποτε τρόπο.
  6. Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να περιλαμβάνει εταιρικά ονόματα, εταιρικά λογότυπα, εμπορικά σήματα, εμπορικά ονόματα, κείμενο, εικόνες με τη μορφή φωτογραφιών, γραφικών, εγγράφων pdf κλπ., τα οποία προστατεύονται από διατάξεις ελληνικών και διεθνών νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η δημοσίευσή τους και η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δεν πρέπει να ληφθούν με οποιονδήποτε τρόπο ως μεταβίβαση, παραχώρηση ή δικαίωμα εμπορικής χρήσης τους ή με οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα χρήσης από τους χρήστες αυτών των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε παράλειψη, αναπαραγωγή, απομίμηση ή γενική απεικόνιση όλων ή μέρους των παραπάνω στοιχείων, σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ​​χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της CITYSCAPE SA απαγορεύεται και αποτελεί παράνομη, εγκληματική και παράνομη πράξη που απαγορεύεται αυστηρά και θα επιβληθούν όλες οι κυρώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
  7. Η CITYSCAPE SA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αποκλείσει ή να διακόψει προσωρινά ή οριστικά ολόκληρο ή μέρος της ιστοσελίδας με ή χωρίς ειδοποίηση προς τους χρήστες. Επιπλέον, η εταιρεία δεν δεσμεύεται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα και ότι τυχόν σφάλματα θα διορθωθούν.
  8. Η CITYSCAPE SA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις κατά την κρίση της. Η εταιρεία θα ενημερώνει τους χρήστες σε αυτές τις περιπτώσεις καθ ‘όλη τη διάρκεια της χρήσης των ειδοποιήσεων για τέτοιες τροποποιήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μετά από αυτή την ειδοποίηση συνιστά τη συμφωνία του χρήστη και την αποδοχή των δηλωθεισών τροποποιήσεων. Οι χρήστες καλούνται να ανατρέχουν και να διαβάζουν αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να διασφαλίσουν τη γνώση τους και για να ενεργήσουν σύμφωνα με την τελευταία έκδοση.

Αυτοί οι όροι και οι όποιες τροποποιήσεις τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα ερμηνεύονται με καλή πίστη και σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας.