ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ Ν. 2472/1997, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 1/1999 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με το Ν. 3471/2006 και το Ν. 2472/1997 για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η CITYSCAPE SA με έδρα τη Λεωφόρο Κηφισίας 10-12, Μαρούσι 15125, Αθήνα, Τηλ: +30 210 6801-143, στο εξής αναφερόμενη ως “η Εταιρία“δηλώνει ότι αυτή και / ή τρίτα μέρη που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της και για λογαριασμό της επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων (Θέματα δεδομένων) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας της Εταιρείας, ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ακινήτων, ενδιαφερόμενα μέρη σε διαδικασίες διαμεσολάβησης για την πώληση ή εκμίσθωση ακινήτων, άλλα συμβαλλόμενα μέρη της εταιρείας, όπως πωλητές, υπάλληλοι κ.λπ., και διευθυντές, μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και δικηγόροι στην πραγματικότητα των εν λόγω προσώπων.

Σκοπός της επεξεργασίας: (α) να εξυπηρετεί, να υποστηρίζει και να παρακολουθεί τις συναλλαγές και τις εταιρικές σχέσεις με τα εν λόγω πρόσωπα, (β) να εξυπηρετεί, να υποστηρίζει και να παρακολουθεί τα στοιχεία των συναλλαγών της εταιρίας, (γ) να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της Εταιρείας και να απαλλάσσει τις σχετικές υποχρεώσεις.

Αποδέκτες δεδομένων: Τα στοιχεία τα οποία η CITYSCAPE υποχρεούται ή δικαιούται να αποκαλύψει βάσει νόμου ή βάσει δικαστικής απόφασης περιλαμβάνουν τις δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις τοπικές κυβερνητικές αρχές, το εθνικό κτηματολόγιο, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τους φορείς χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής ασφάλισης, τις δικαστικές αρχές και άλλα τρίτα μέρη. Όλα τα δεδομένα μπορούν να ληφθούν από τη διοίκηση της εταιρείας, τους υπαλλήλους και τα σχετικά εσωτερικά τμήματα, θυγατρικές και εταιρείες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν εάν τυγχάνουν επεξεργασία ή έχουν τύχει επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με αυτά (Δικαίωμα πρόσβασης δυνάμει του άρθρου 12 του Ν. 2472/1997) και να υποβάλουν γραπτώς τυχόν αντιρρήσεις σχετικά με τα δεδομένα αυτά (Δικαίωμα ένστασης, Άρθρο 13 του Ν. 2472/1997). Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πρόσβασης ή τα δικαιώματα ένστασης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Ιωάννα Έλενα Μάρκου στη CITYSCAPE SA, Λεωφόρος Κηφισίας 10-12, Μαρούσι 15125, Αθήνα iemarkou@cityscape.gr, τηλ. +30 210 68011-43.